Mijn Account

Gebruiksvoorwaarden

Wil je een account aanmaken dan moet je akkoord gaan met deze voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van het online platform "mijngistel.be" Dit platform wordt beheerd door MIJNGISTEL, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Provincieweg 22, met ondernemingsnummer BTW BE0698.970.518

Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als gebruiker van het platform. Door u te registreren op het platform gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Het online platform heeft als doel zoveel mogelijk burgers de kans te bieden te participeren in de online community MijnGistel. Hierbij kan u reageren op nieuwsberichten, reviews plaatsen, privéberichten sturen naar andere gebruikers en deelnemen aan discussies in het cubhuis forum. Deze bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels om het debat open en constructief te kunnen houden. Wij zijn van oordeel dat duidelijke spelregels de grootste garantie geven op een constructieve online gemeenschap, door en vooral voor de burgers van onze stad.

Daar MijnGistel de mening van de gebruikers van het platform erg apprecieert, en alle ideeën welkom zijn om het platform verder te verbeteren, kan u uw suggesties steeds doorsturen naar nanou@mijngistel.be.

Wie kan zich registeren op het online platform?

Iedereen die wil, kan zich registreren. Iedereen kan de nieuwsberichten en reacties lezen.

Wil je zelf participeren op het platform (reacties geven op berichten, privéberichten sturen, deelnemen aan discussies in het clubhuis,…), dan moet je een account aanmaken. Enkel geregistreerde deelnemers kunnen aldus een actieve bijdrage leveren aan het online platform.

Je kan je registreren via een e-mailadres of een account aanmaken door dit te koppelen aan je Facebook profiel.

Een account bezorgt deze gebruiker geen eigendomsrecht op deze account. MijnGistel behoudt zich het recht voor accounts te weigeren, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als de gebruiker zich niet aan de hiernagenoemde regels houdt of reeds eerder een account van deze gebruiker geweigerd of verwijderd werd. Al de rechten over aangemaakte accounts blijven MijnGistel toebehoren.

Iedere account moet aan volgende regels voldoen:

 • Iedere account is strikt persoonlijk
  Iedere account dient uniek te zijn en gekoppeld aan een natuurlijke persoon. Iedere burger heeft het recht één account aan te maken. Indien wordt vastgesteld dat één persoon meerdere accounts heeft behoudt MijnGistel zich het recht voor al deze accounts te verwijderen. Iedere gebruiker moet minimaal de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
 • Een account is niet overdraagbaar aan een andere persoon
  Daar iedere account strikt gekoppeld is aan één bepaalde persoon, kan deze account ook niet overgedragen worden op een andere persoon, zonder de toestemming van MijnGistel. Dit overdrag-verbod moet in de meest ruime zin aanzien worden. Bij vastgestelde inbreuken behoudt MijnGistel zich het recht voor deze account te weigeren of te verwijderen.
 • Een account mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  Het gebruikersprofiel dat MijnGistel aanbiedt aan de gebruikers heeft als bedoeling de burgerparticipatie te verhogen. Een account kan dan ook enkel in die zin gebruikt worden. Ieder gebruik van de account met als enkele bedoeling een commercieel voordeel te genieten, is verboden.
 • De accountgegevens dienen steeds vertrouwelijk te blijven
  Het is niet toegestaan een andere persoon dan de persoon die de account heeft aangemaakt, dit account te laten gebruiken. De persoon die de account aanmaakt moet zelf toezien op het bewaren van zijn paswoord en login gegevens. Wij raden u aan een “sterk” paswoord te gebruiken (een paswoord met een combinatie van kleine-, hoofdletters en cijfers). MijnGistel kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade die wordt opgelopen aan de account doordat niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan door de gebruiker.
  MijnGistel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal van uw account, bijvoorbeeld door ‘phishing’. MijnGistel zal zijn gebruikers nooit om persoonlijke data verzoeken zoals een login of paswoord via e-mailbericht. Indien persoonlijke data gevraagd zouden worden, zal de gebruiker steeds naar het platform van MijnGistel omgeleid worden.

Grenzen aan inhoud en gebruik van het platform

Om ervoor te zorgen dat het MijnGistel-platform naar behoren werkt en dat je kunt communiceren en contact kunt houden met anderen, gelden er enkele beperkingen voor het type content dat via het platform kan worden gepubliceerd:

 • Algemeen:
  Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten, reacties of reviews. Omdat MijnGistel hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u MijnGistel voor alle aanspraken van gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u beschikbaar gestelde content, waaronder ook aanspraken wegens onjuisthied, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van content. Alle door MijnGistel gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de inbreukplegende gebruiker moeten worden vergoed.
  Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de content die u beschikbaar stelt (met uitzondering van de privé-berichten) toegankelijk is voor alle gebruikers van het platform. MijnGistel draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het beschikbaar stellen van de content aan de gebruikers van het platform, als gevolg van uw keuze.
 • Beledigend gedrag:
  Wij geloven ten stelligste in vrijheid van meningsuiting. Echter, om ervoor te zorgen dat het platform op een constructieve manier door de gebruikers kan worden gebruikt, met respect voor verschillende meningen en zonder dat personen bang moeten zijn deze mening of overtuiging te verkondigen, staan wij geen gedrag toe dat over de grens gaat door beledigend te zijn, zoals gedrag dat mensen treitert, intimideert of angst inboezemt om een andere gebruiker de mond te snoeren.
  Accounts en gerelateerde accounts waarin de onderstaande activiteiten worden uitgevoerd, kunnen tijdelijk worden geblokkeerd en/of permanent worden verwijderd.
 • Gewelddadige bedreigingen (direct of indirect):
  Je mag geen gewelddadige bedreigingen uiten of geweld promoten, met inbegrip van het dreigen met of promoten van terrorisme.
 • Pesterij:
  Je mag niet aanzetten tot of betrokken zijn bij het doelbewust beledigen of treiteren van anderen. Hier volgen enkele factoren die we kunnen meenemen bij het beoordelen van beledigend gedrag:
  of het hoofddoel van het gerapporteerde account het treiteren of verzenden van beledigende berichten naar anderen is;
  of het gerapporteerde gedrag eenzijdig is of bedreigingen bevat;
  of het gerapporteerde account anderen aanmoedigt om een ander account te intimideren; en
  of het gerapporteerde account vanuit meerdere accounts intimiderende berichten naar een account verzendt.
 • Haatdragend gedrag:
  Je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of hen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ziekte. Ook laten wij geen accounts toe die als hoofddoel hebben om aan te zetten tot het kwaad doen van anderen of schade te berokkenen op grond van deze categorieën.
 • Misbruik van meerdere accounts:
  Het aanmaken van meerdere accounts voor overlappend gebruik om te ontkomen aan tijdelijke of permanente opschorting van een afzonderlijke account is niet toegestaan.
 • Privégegevens:
  Je mag vertrouwelijke gegevens en privégegevens van anderen niet publiceren of plaatsen zonder hun uitdrukkelijke autorisatie en toestemming. Tot deze gegevens behoren bijvoorbeeld creditcardnummers, adresgegevens, telefoonnummers of gegevens die de strikt persoonlijke levenssfeer van een persoon uitmaken.
 • Impersonatie:
  Je mag je via het platform niet voordoen als iemand anders op een wijze die anderen feitelijk of beoogd misleidt, verwart of bedreigt.
 • Spam:
  We streven er te allen tijde naar om de gebruiker van het MijnGistel-platform te beschermen tegen technisch misbruik en spam. Accounts waarin de onderstaande activiteiten worden uitgevoerd, kunnen tijdelijk worden geblokkeerd of permanent worden verwijderd.
  Je mag het MijnGistel platform niet gebruiken om personen te spammen.
 • Inactiviteit:
  Accounts die meer dan zes maanden niet actief zijn, kunnen zonder verdere kennisgeving worden verwijderd.
 • Malware/phishing/virussen/worms/Trojans:
  Je mag geen schadelijke content of links naar dergelijke content plaatsen met als doel de browsers of computers van iemand anders te beschadigen of te verstoren, of om iemands privacy te schenden.
 • Inbreuk op geldende wetten:
  Het gebruik van de account in welke zin dan ook, mag geenszins een inbreuk maken op de geldende wetten. Daarbij inbegrepen inbreuken tegen Privacy wetgeving, intellectuele eigendomsrechten, het strafwetboek,… De account mag geenszins gebruikt worden om illegale activiteiten te promoten.

Bij inbreuken op voornoemde regels:

MijnGistel behoudt zich het recht voor dat als zij inbreuken vaststelt op voornoemde regels, om de betreffende berichten te verwijderen en zelfs gebruikersprofielen te schorsen of definitief te verwijderen.

MijnGistel kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor berichten geplaatst door gebruikers of derden, die een inbreuk uitmaken op bovenstaande regels.

De web-beheerder zal strikt toezicht houden dat deze regels niet overtreden worden. Berichten die een inbreuk uitmaken op bovenstaande regels zullen zo snel mogelijk verwijderd worden. Indien een gebruiker toch nog een inbreuk vaststelt, kan hij deze steeds melden op volgend e-mailadres: nanou@mijngistel.be.

Het is mogelijk dat op het platform links naar websites of bestanden van derden staan, geplaatst door gebruikers of adverteerders. De opname hiervan impliceert niet dat MijnGistel de content of website heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. MijnGistel is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als gebruiker van het platform. Het volgen van de link gebeurt op eigen risico en eventuele opgelopen schade hierdoor is volledig en enkel de verantwoordelijkheid van deze gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

MijnGistel respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de gebruikers van dit platform eveneens deze rechten respecteren. MijnGistel behoudt zich het recht voor om inhoud die een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen. Herhaaldelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook door een gebruiker zullen aanleiding kunnen geven tot het schorsen of het verwijderen van de account door MijnGistel. Inbreuken tegen het intellectueel eigendomsrecht kunnen gemeld worden via volgend e-mailadres: nanou@mijngistel.be

Eigendomsrechten MijnGistel:

Het platform van MijnGistel is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die onder andere betrekking hebben op inhoud, broncode, database,… Het gebruik van dit platform betekent geenszins een overdracht van deze intellectuele rechten naar de gebruikers van het platform. Iedere gebruiker moet bewust zijn van deze rechten en dient ook in die zin te handelen.

Het is aldus verboden om het platform en haar inhoud te reproduceren, verspreiden, wijzigen of door te geven zonder toestemming.

Aansprakelijkheid

MijnGistel streeft ernaar om het platform ten allen tijde beschikbaar te houden. Desondanks garandeert MijnGistel niet dat het platform ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

We proberen het platform MijnGistel online, foutvrij en veilig te houden, maar de gebruiker gebruikt het platform ten allen tijde op eigen risico. MijnGistel is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van het platform, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en content op het platform.

MijnGistel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het platform of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van MijnGistel dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

MijnGistel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die MijnGistel verricht en/of het gebruik door gebruiker van platform.

Voorbehoud wijziging of stopzetting diensten

De diensten en producten van MijnGistel zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van het platform kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan MijnGistel ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van het platform aan de gebruikers. MijnGistel heeft geen bewaarplicht van de in het platform beschikbaar gestelde content indien zij de dienstverlening met betrekking tot het platform beëindigt. MijnGistel zal zich inspannen om in het geval van stopzetten van het aanbieden van het platform de gebruikers hierover te informeren, zodat aan hen een redelijke termijn wordt gegeven om content op andere wijze te bewaren, indien gewenst.

Nietigheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving en de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar MijnGistel haar maatschappelijke zetel heeft.

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store