Mijn Account

Een uitgebreide blik op het meerjarenplan van Gistel

Een uitgebreide blik op het meerjarenplan van Gistel

Het lokaal bestuur van Gistel heeft zijn meerjarenplan voor 2020–2025 klaar. In de komende jaren staan maar liefst 15 miljoen euro aan investeringen op de planning.

Op donderdag 9 januari keurt de gemeenteraad het meerjarenplan goed. Het bestuur zal de komende jaren de klemtoon leggen op de volgende vier prioritaire doelstellingen:

1) VERSTERKING VAN DE BURGERBETROKKENHEID BIJ HET BESTUUR

Het bestuur betrekt de burger nauwer bij het beleid door middel van proactieve, correcte en heldere overheidscommunicatie en verruimde participatie-instrumenten:

» Digitale infoborden als aanvulling op de houten aankondigingspanelen aan de invalswegen
» Uitbouw van een wifi-netwerk op enkele hotspots in de stad
» Ondersteuning van wijkfeesten
» Oprichting van wijk- en dorpsraden die een burgerbudget beheren en meedenken met het bestuur
» Jaarlijkse ontvangst van nieuwe inwoners door het bestuur
» Aanplanting van een geboortebos en organisatie van een bebloemingswedstrijd
» Adviesraden als ondersteuning (nieuw: mobiliteitsraad en toegankelijkheidsraad)

2) EEN NET, TOEGANKELIJK EN LEEFBAAR GISTEL

Het bestuur zet in op een net, toegankelijk en leefbaar Gistel zodat de Gistelnaar fier kan zijn op zijn stad. Deze inzet staat voor een goed onderhoud van het openbaar domein en een hoge toegankelijkheid van de dienstverlening.

» Jaarlijks € 250.000 voor de renovatie van wegen en voetpaden (excl. projecten zoals Vaartstraat/Sportstraat)
» Jaarlijks € 50.000 voor REG -investeringen met in 2020 een investering van + € 100.000 voor de renovatie van het AC (stookketels)
» Aankoop van mobiele camera’s om in te zetten tegen zwerfvuil en vandalisme
» Verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen (schuifdeuren voor vrijetijdscentrum Zomerloos, bibliotheek Ter Elst en OC Oud Stadhuis)

3) MOBILITEIT OP MAAT VAN DE BURGER

Het bestuur richt het mobiliteitsbeleid op de bescherming van de zwakke weggebruiker zonder het gemeentelijk wegennet af te sluiten voor de auto.

» Jaarlijks budget om de verkeersveiligheid rond scholen te bevorderen (vb: verbinding Groene 62 met Atlas Atheneum)
» Jaarlijks budget om het verkeerscomfort voor de zwakke weggebruiker te verhogen (verkeerstechnieken, infrastructuuraanpassingen, fietsstraat …)
» Actualisering van het mobiliteitsplan
» Verscherpte controle op blauwe zone
» Performant parkeerregime voor lokale vrachtwagenchauffeurs
» Verbetering van de bereikbaarheid van Moere en Zevekote via openbaar vervoer of vervoer op maat
» In overleg met de provincie het verlichten van de Groene 62 via slimme LED-verlichting
» Inrichting van het park Sophoras als wandelpark en verbinding tussen centrum met bibliotheek en Molensite

4) SOCIAAL BELEID

Het bestuur zet in op begeleiding van mensen met moeilijkheden in onze samenleving of op de arbeidsmarkt om hen te behoeden voor (kans)armoede. Daarnaast besteedt het bestuur extra aandacht aan de opsporing van eenzaamheid, seniorenzorg, thuiszorg en kwetsbare groepen in het algemeen.

» Inzet van wijkwerkers (het vroegere PWA) als toeleidingsmaatregel naar de reguliere arbeidsmarkt
» Invoering van een mantelzorgpremie ter ondersteuning van het zelfstandig thuis blijven wonen
» Realisatie van twee doorgangswoningen en één combi doorgangs- en LO-woning voor opvang van Gistelnaars in nood (brand, gezinssituaties …)
» De voorziening van bijkomende doorgangswoningen voor mensen die tijdelijk moeten opgevangen worden omwille van een tegenslag
» De voorziening van budgetten voor de planmatige aanpak van een renovatie van de assistentiewoningen (Bruidstraat 9)
» Tussenkomst voor jongeren voor de aankoop van een Buzzy Pazz
» Uitreiking van school- en opvangpremies ter stimulering van de onderwijskansen voor kansarme gezinnen
» Ondersteuning van de Kringwinkel

Verder wenst het bestuur te focussen op deze beleidsdoelstellingen (hieronder per categorie opgesomd):

ALGEMENE FINANCIERING

Het bestuur staat voor een duurzaam, gezond financieel beleid en een aanvaardbare faire fiscaliteit met een beheersbare schuld:

» Verlaging van de personenbelasting
» Differentiatie in de onroerende voorheffing
» Invoering van belasting op masten en pylonen
» Afschaffing van de bedrijfsbelasting en de belasting op terrassen en automaten

DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE

Het lokaal bestuur is een dienstverlenend bedrijf in samenwerking met andere overheden en organisaties.

» De bijdragen aan politiezone en hulpverleningszone stijgen jaarlijks met respectievelijk 3 en 2%
» Financiële ondersteuning aan gevestigde activiteiten (Dolle Dagen, Feest in ’t Park, Kerstbeurs …)

RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANNING

Het bestuur plant de herwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) met bijhorende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op basis van de nieuwe Vlaamse inzichten omtrent ruimtelijke ordening.

MILIEU, KLIMAAT EN LANDBOUW

Continuering van het milieu-, landbouw- en Noord-Zuidbeleid en bijkomende inspanningen naar REG-projecten:

» Jaarlijkse ondersteuning van de kringloopkrachten
» Inrichten van een hondenloopweide
» Aankoop en onderhoud van afsluitbare groencontainers voor in wijken (i.s.m. vrijwilligers)
» Invoering van een vuilnisbakkenplan
» Installatie van een verzonken restafvalcontainer in het centrum

LOKALE ECONOMIE, MARKTEN EN ONDERNEMEN

Het bestuur focust op evenementen en acties die een meerwaarde betekenen voor het winkelcentrum en de lokale handel:

» Nieuw contract voor de kerstverlichting
» Budget ter bevordering van de economie en het centrum (seizoensgebonden acties, projecten …)
» Acties om de lokale markten in de kijker te plaatsen

OPENBARE WERKEN EN PROJECTEN

Belangrijke investeringsprojecten voor onze stad en het onderhoud van de gemeentewegen

» Uitbreiding van het strooiplan
» Heraanleg van de Brugsebaan i.s.m. Agentschap Wegen en Verkeer
» Herinrichting van omgeving Zomerloos (Vaarststraat, P. Gernaeystraat, Sportstraat en Zomerloosstraat)
» Renovatie dorpskern Snaaskerke fase 1, 2 en 3
» Renovatie ontmoetingscentra Moere, Snaaskerke en Gistel
» Inrichten van bijkomende kleine zaal voor socio-culturele activiteiten
» Reorganisatie huisvesting administratie stad Gistel

CULTUUR EN ERFGOED

Continueren van het cultuurbeleid, verbeteren van de culturele infrastructuur en verhogen van de zichtbaarheid van het Gistels erfgoed:

» Tweejaarlijks project kunst in de stad/park i.s.m. lokale kunstenaars en externe partners
» Organisatie van Vlaanderen feest met kwaliteitsvolle programmatie

SPORT

Het bestuur voert een actief sportbeleid gericht op de aanmoediging van Gistelnaars om meer aan sport te doen en de ondersteuning van sportevenementen.

» Inrichten dag van sport en cultuur waarop inwoners nieuwe sporten en culturele activiteiten kunnen ontdekken
» Tweejaarlijkse verkiezing van de sport- en cultuurlaureaten toegankelijk voor alle geïnteresseerde Gistelnaars
» Ondersteuning voor de projectie van een groot sportevenement op een Gistelse locatie (vb. WK op de markt)
» Aanleg en jaarlijks onderhoud van een finse looppiste en mountainbike-parcours

JEUGD

Het bestuur zet het vaststaande jeugdbeleid verder en focust op een grotere toegankelijkheid van de verschillende jeugdhuizen.

» Aanleg van een skatepark en combi-sportkooi in de omgeving van de jeugdsite ‘Torp
» Afschaffing van de huursubsidies voor jeugdverenigingen die huren aan de stad

ONDERWIJS

Het bestuur blijft de gemeentelijke basisschool in Snaaskerke en het gemeentelijk muziekonderwijs ondersteunen. Het bestuur neemt maatregelen in flankerend onderwijsbeleid en intensifieert de dialoog met alle Gistelse scholen.

» Fruit op school: ondersteuning van de basisscholen voor de actie fruit op school waarbij één maal per week fruit wordt voorzien voor alle kleuters van alle scholen in Gistel
» In de gemeenteschool investeren we in de vernieuwing van de laptops.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store